Despre Vecernie

Vecernia este una din cele din tâi laude premergătoare de preamărire a lui  Dumnezeu de smerită mulţumire pentru binefacerile primite şi de pregătire a sufletului în vederea Dumnezeieştii Liturghii. Se săvârşeşte seara, la apusul soarelui, şi de aceea se numeşte vecernie, adică slujbă de seară. Lauda vecerniei are începuturi străvechi. Ne relatează pe larg însăşi Legea Veche... Din porunca Dumnezeiască au fost ridicaţi încă de la început slujitori care  "dimineaţa şi seara să laude şi să preamărească neîncetat pe Dumnezeu. (I. Paralipomena, 23, 30) În timpul rugăciunii de seară se roagă Psalmistul David, zicând: "Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mânilor mele, jertfă de seară" (Ps. 140, 2).Cugetând la măririle Celui Prea Înalt acelelaşi cuvinte mişcătoare ca acestea: "Strigat-am către Domnul şi mă va auzi. Seara şi dimineaţa şi la amiează, spune-voi, voi vesti şi va Domnul glasul meu" (Ps. 54, 19). Mai presus de toate, pildă ne este Mântuitorul Iisus Hristos care în liniştea serii a aşezat Taina cea Mare a Sfintei Împărtăşanii şi a mers împreună cu Sfinţii Săi Apostoli la Muntele Măslinilor numai "după ce au cântat câtări de laudă'' (Marcu, 14, 26).

Intelepciunea lu Solomon CAP. 9.

Rugăciunea lui Solomon către Dumnezeu   pentru dobândirea înţelepciunii, care este de folos tuturor oamenilor.  << Dumnezeule al părinţilor şi Doamne al milei, Cel care ai  făcut toate cu cuvăntul Tău, şi cu înţelepciunea Ta ai rânduit pe om ca să stăpânească peste zidirile cele făcute de Tine, şi să cârmuiască lumea cu cuviinţă şi cu dreptate şi cu suflet curat să facă judecată.Dă-mi mie înţelepciunea care stă aproape de scaunul Tău şi nu mă lepăda dintre slujitorii Tăi. Căci robul Tău sunt eu şi fiul roabei Tale, om slab şi cu viaţă scurtă şi puţin destoinic să înţeleg judecata şi legile. Căci,  chiar când ar fi cineva desăvârşit între fiii oamenilor, dar de-i va lipsi  înţelepciunea cea de la Tine, ca nimica toată se va socoti. Tu m-ai ales pe mine mai dinainte ca să stăpânesc poporul Tău şi să judec pe fiii şi pe fiicele Tale. Tu mi-ai poruncit să zidesc templu în numele Tău Cel Sfânt şi un jertfelnic în cetatea în care locuieşti, după chipul cortului celui sfânt, pe care l-ai pregătit dintru început. Cu Tine este înţelepciunea care ştie faptele Tale şi care era de faţă când ai făcut lumea şi care ştie ce este plăcut înaintea ochilor Tăi şi ce este drept, potrivit poruncilor T

Drumul Crucii...

Al 4-lea popas din drumul crucii   Mântuitorul se întâlneşte cu Maica Sfântă Al 4-lea popas din drumul Crucii este locul unde Tradiţia ne spune că Iisus, mergând spre Golgota, S-a întâlnit şi a vorbit cu Maica Sfântă. O placă pusă pe peretele străzii indică înscris acest loc. Îngenunchind în acest loc, mi-am adus aminte de icosul ce se citeşte în biserică la slujba din Vinerea Mare : ,,Văzând Mieluşaua pe Mieluşelul său trăgându-Se la înjunghiere, mergea după Dânsul zdrobită de durere împreună cu alte femei, strigând aşa : Unde mergi, Fiule? Pentru ce faci această calătorie grabnică? Au doară mai este o altă nuntă în Cana şi acolo Te grăbeşti acum? Oare merge-voi cu Tine, Fiule sau voi aştepta mai bine? Dă-mi un cuvânt , Cuvinte nu mă trece tăcând, că Tu eşti Fiul meu şi Dumnezeul meu...".O. Maică îndurerată! Fiul tău nu merge acum la nunta din Cana Galileii. El merge acum la o altfel de nuntă. El merge  acum la ,,nunta" despre care a zis într-o pildă : ,,Asemănatu-sa Împărăţia Cerurilor unui împărat care a făcut nuntă Fiului Său. Şi a trimis pe slugile Sale să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au vrut să vină" (Matei 22, 1--14). El merge acum să împlinească o altă pildă care zice : ,,Un om a făcut cin

Pe urmele Mantuitorului

  Iisus în faţa lui Ana...   Preot Iosif Trifa Iisus, Fiul lui Dumnezeu, iată-L stă cu mâinile strâns legate ca un făcător de rele. Gloata se pregăteşte să-L ducă la judecată. Arhiereii trimiseră, noaptea, să-L prindă pe Iisus, pentru că poporul ţinea la Domnul şi se temeau de o tulburare. După prinderea lui Iisus arhiereii căutau acum să aţâţe şi poporul împotriva Lui. Cu acest scop, Mântuitorul a fost dus mai întâi la Ana, ,,socrul lui Caiafa". Acest Ana era un arhiereu bătrân, pensionat cum i sa-r zice azi. Avea însă Ana mare trecere în popor şi, prin această trecere căutau iudeii -- prin vicleşug -- să întărâte poporul împotriva Domnului.Şi acum, iată gloata pleacă din Ghetsimani spre casa lui Ana, arhiereul. Mântuitorul merge înainte, cu mâinile ferecate în lanţuri grele. În urma Lui vin ostaşii, vine gloata şi vine Iuda, pipăindu-şi punga cu cei treizeci de arginţi. Batjocuri şi înjurături răsunau la adresa Mântuitorului. De departe se ţin de gloată şi câţiva Apostoli. Ajunşi la casa lui Ana, Mântuitorul e dus înauntrul. În curtea arhiereului s-a strecurat şi Petru. Ajuns în faţa arhiereului Mântuitorul fu întrebat despre învăţătura Sa şi despre învăţăceii Săi. Ana căuta pri

Doamne slava Tie!

Rugăciune pentru binefăcătorii noştri    Dumnezeule al dragostei, Ţie îţi sunt dator a mulţumi pentru dulcele simţământ al dragostei şi ocrotirii de care mă bucur! Doamne, Cel ce eşti izvorul tuturor bunătăţilor, revarsă binecuvântarea şi binefacerile Tale peste acele pe care inima mea îl cinsteşte şi îl iubeşte, (numele). Din milostivirea Ta să răsară asupra lui totdeauna soarele strălucitor care să-i risipească norii grijilor şi ai suferinţelor. În orice parte va merge sau se va afla, umbreşte-l pe dânsul cu bunătate şi iubirea Ta! Dacă va fi ameninţat de primejdii, Te rog fierbinte, Doamne fii apărătorul şi ocrotitorul lui, precum el este ocrotitorul meu.  Nu lăsa ca apăsătoarele mâhniri să-i înnoureze fruntea ori să-i îndurereze inima. Dă-i, Doamne Dumnezeule, toate plăcerile şi bucuriile îngăduite muritorilor care păzesc poruncile Tale şi fac bine în jurul lor, căutând mereu numai dreptatea, îngerul Tău cel bun să-l însoţească şi să-l păzească   oriunde  şi totdeauna. Umple inima lui de bucuria mântuirii Tale, Doamne! Amin.