PRINCIPALELE SARBATORI ORTODXE DIN LUNA OCTOMBRIE

SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA Maica noastră Parascheva cea Nouă (numită astfel spre a nu fi confundată cu muceniţele din primele secole ce au purtat acelaşi nume), ale cărei sfinte moaşte făcătoare de minuni au fost aduse la Iaşi în anul 1641 prin strădania domnitorului Vasile Lupu, fiind aşezate dintru început la Sf. Trei,Ierarhi iar azi în Catedrala Mitropolitană, este ocrotitoarea Moldovei şi a întregii Românii, iar cu precădere a femeilor evlavioase, a fecioarealor şi a călugărilor.

PRINCIPALELE SARBATORI RELIGIOASE ORTODOXE DIN CALENDARUL LUNII SEPTEMBRIE

1 septembrie ÎNCEPUTUL ANULUI BISERICESC Biserca Ortodoxă plasează începutul Anului Bisericesc la 1 septembrie, ziua în care tradiţia spune că Iisus în vârstă de 30 de ani. Şi-a început misiunea propovăduitoare, în sinagoga din Nazaret. Deschizând cartea Proorocului Isaia, el a dat citire tocmai profeţiei care-L privea a zis: (,,Duhul lui Dumnezeu este peste Mine...") şi astăzi s-a împlinit Scrptura aceasta în urechile voastre!". Cu cuvintele chemării paulinice. Biserica le cere creştinilor dreptmăritori să se pătrundă

SF. Prooroc Ilie (Tesviteanul 20 Iulie)

Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Preamărite şi preaminunate proorocule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viaţa ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotţiitorul, cu semnele şi cu minunile tale, şi cu marea lui Dumnezeu bunavoinţă faţă de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul Schimbării Lui la faţa, acum sălăşluind în locaşurile raiului şi stând în faţa tronului Împaratului Ceresc, auzi-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în faţa sfintei tale icoane, şi cu umilinţă alergăm către mijlocirea ta. Roaga-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea noua duhul pocăinţei, al izbăvirii de păcate şi cu atotputernica Sa bunavoinţă să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumandu-ne spre tot lucrul bun; ca să ne înta

Puterea credintei Ortodoxe

Dragostea Domnului Se spune că odată, un om mergea pritru-un deşert. Nu mai putea de osteneală, nu mâncase nimic de mai multe zile, apă nu mai avea, iar soarele puternic îl topea cu razele sale de foc. În afară de întinderea nesfârşită de nisip dogoritor, nu se vedeau decât urmele omului, urmele paşilor săi. Deodată, însă, omul a observat că alături de el au apărut şi alte urme, ca şi când mai era cineva, o persoană ce mergea odată cu el şi ale cărei urme le putea vedea alături de ale sale. Speriat, a strigat:

SFANTUL IOAN GURA DE AUR

MÂNDRIA   Cazul lui Ozia. Apariţia mândriei   Acest Ozia a fost strămoşul lui David şi regele iudeilor. A domnit 52 de ani şi, în timp ce la început avea nume bun, după aceea a căzut în păcat. El crezând că are mai mare vrednicie decât cea pe care o avea, a luat asupra sa şi puterea preoţească. Atât de mare rău este mândria! Îl convinge pe fiecare să nu ia seama la sineşi să golească toată comoara virtuţii pe care a dobândit-o în urma multor osteneli. Şi celelalte greşeli apar de obicei când suntem trândavi, în timp ce aceasta lăstăreşte când înaint

Pvestiri biblice

Stejarul Mamvri Apoi Domnul S-a arătat lui Avraam la stejarul Mamvrie, într-o zi pe la amiază, când şedea el în uşa cortului său. Atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată trei oameni şedeau înaintea lui; şi cum i-a văzut, a alergat din uşa cortului său în întâmpinarea Lor şi s-a închinat până la pământ. Apoi a zis: ,,Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău! Se va aduce apă să vă spălaţi picioarele şi să vă odihniţi sub acest copac. Şi voi aduce pâine şi veţi mânca, apoi vă veţi duce în drumul vostru, întrucât treceţi pe la robul vostru!". Zis-au Aceia ,,Frământă de grabă trei măsuri de făină bună şi fă azime!". Apoi Avraam a dat fuga la cireadă, a luat un viţel tânăr şi gras şi l-a dat slugii, care l-a gătit de grabă. Şi a luat Avraam unt, şi lapte şi viţelul cel gătit şi le-a pus înaintea Lor, şi pe când Ei mâncau, a stat şi el

DOCUMENTAR

Sfântul Cuvios Meletie de Ypseni (12 februarie) Insula Rodos. Asociată, adesea, cu statuia impresionantă a zeului Helios, una dintre cele şapte minuni ale lumii antice şi cu amintirea Cavalerilor Ioaniţi care aici şi-au găsit refugiul după părăsirea Ţării Sfinte, reprezentată de la sfârşitul anului 2013, pentru mulţi creştini, patria Sfântului Cuvios Meletie. Cu atât mai mult cu cât, înscris, în cadrul şedinţei Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 29 noiembrie 2013, în Sinxarul Bisericii Ortodoxe, alături de Cuviosul părinte Porfirie Bairaktaris, Sfântul Meletie reprezintă, prin nevoinţele sale într-o lume dominată de vedete şi crize de orice tip-- încurajarea.

Comorile credintei

Moaştele marelui predicator al Bisericii sunt adăpostite în paraclisul Patriarhiei. SF. IOAN GURĂ DE AUR Sfântul Ioan Hrisostom sau Gură de Aur, cum este el numit de tradiţie, trece drept cel mai important teolog al Bisericii de Răsărit. Sfântul, arhiepiscop al Constantinopolului a devenit foarte cunoscut prin predicile sale, prin interpretarea cu deosebit talent a sfintei Scripturi, căpătând un renum care a depăşit graniţele imperiului bizantin.

TRIHERUSA

Icoana Maicii Domnului cu Trei Mâini   Acoperită de o minunată ferecătră cu pietre preţioase, această Sfântă şi vestită icoană a Maicii Domnului stă aşezată în jilţul egumenului, în biserica cea mare a Mânăstirii Hilandar. Istoria acestei icoane se împleteşte cu viaţa Sfântului Cuvios Ioan Damaschin, care încă înainte de a intra în cinul monahal, lupta împotriva ereziei iconoclaste. Mişcarea iconoclastă, adică lupta împotriva icoanelor a avut ca iniţiator pe însuşi împăratul Bizanţului de atunci, Leon al III-lea Isaurul, care la 17 ianuarie 730, interzicea adorarea icoanelor în tot cuprinsul imperiului.

CUVIOSUL ANTIPA

  românul de la Valaam ,,Eu am văzut multe mânăstiri şi în Rusia şi peste graniţă. peste tot călugării trebăluiesc; însă şi treburile şi construcţiile sunt lucruri lumeşti. Viaţa monahului este în biserică, lucrul lui este pravila monahală." Sf. Antipa Cuviosul Antipa este îndeobşte iubit şi venerat de români, de greci şi de ruşi. Fiind român de origine noi îi spunem Sfântul Antipa de la Calapodeşti, căci Cuviosul Antipa s-a născut în anul 1816 în satul Calapodeşti Comuna Dealu Morii) din Judeţul Bacău, din părinţi dreptcredincioşi Gheorghe şi Ecat
 1 2 3 >